فروشگاه اسناد
حراج!

نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

۲/۰۰۰تومان

فهرست منابع

1- اهدائی، بهمن- اصلاح نباتات – انتشارات دانشگاه جندی شاپور.

2- بهداد، ابراهیم- آفات گیاهان زراعی ایران

3- بهروزی، منصور- مدیریت تراکتور و ماشین های کشاورزی- انتشارات دانشگاه تهران 1364.

4- بهروزی ، منصور- شناخت و کاربرد تراکتور- وزارت کشاورزی- تهران  1367

5- بولتن کمیسیون آب- شورای پژوهش های علمی کشور- شماره 17- بهار 1375.

6- ثابتی، حبیب اله- درختان و درختچه های ایران- انتشارات دانشگاه تهران.

7- تابش، فریدون- ماشین های آماده کردن زمین- انتشارات دانشگاه تهران .

8- شریفی، صدرالدین- آفات نباتات باغی ایران وطرز مبارزه با آنها- دانشگاه شیراز.

9- شفیعی، سید احمد- اصول ماشین های کشاورزی- جلد اول- انتشارات دانشگاه

10- شیبانی، حسن- باغبانی عمومی- جلد اول- چاپ ششم- مرکز نشر سپهر.

11- صمدی، اسماعیل- نباتات صنعتی- انتشارات دانشگاه اهواز.

12- علیزاده، امین- آبیاری قطره ای- انتشارات آستان قدس رضوی- 1369.

13- علیزاده، امین- اصول طراحی سیستم های آبیاری – انتشارات دانشگاه امام رضا(ع)-1372

14- کارگری، ملیحه- روش های آبیاری – انتشارات حوزه معاونت آموزشی- 1370 .

15- کوهپایی، مجید- اصول اقتصاد کشاورزی- انتشارات دانشگاه تهران- 1369 .

16- مظاهری، ارسلان- کلیات خاکشناسی- جلد اول- انتشارات دانشگاه اهواز.

17- منصوری راد، داوود- تراکتورها و ماشین های کشاورزی- انتشارات دانشگاه بوعلی سینا همدان- 1374.

18- واقفی، سیمین-  ترکیبات مواد غذائی خام،پخته و فرآیند شده- انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذائی- نشریه شماره 130 – تهران.

19-www. Idanganin. Ir

20-www. Wikipedia. Org

21-www. Gorashir. Com

22-www. Agrian- Persian bloy. Ocm

23-www. Fa. Wikipedia. Com

24-www. Jouruals, iut , al. ir

25-www. Did. Ir

26-agric. Hlogfa. Com

 

 

 

فهرست مطالب:

مقدمه:.. 1

فصل اول: طرح تحقيق………………………… 2

عنوان كامل پژوهش:…………………………. 3

هدف پژوهش:………………………………… 3

اهميت مسئله (نظري علمي):…………………… 3

سوال ها يا فرضيه هاي پژوهش:.. 3

تعريف علمي متغيرهاي مورد بررسي:.. 4

مشخص كردن نقش متغيرها……………………… 4

طرح پژوهش:.. 4

جامعه و گروه نمونه مورد بررسي:.. 4

روش نمونه برداري:.. 5

ابزار گرد آوري داده ها:.. 5

روش تجزيه و تحليل داده ها:.. 5

فصل دوم: ادبيات تحقيق…………………….. 6

مقدمه…………………………………….. 7

1- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک……….. 8

3- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف.. 8

تاریخچه کشاورزی…………………………… 9

نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه.. 11

1- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده………………………………. 12

نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل.. 13

اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید.. 15

ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد.. 17

اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی….. 18

اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت……………. 20

مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده    22

معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی  23

نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی.. 24

وضعیت کلی کشاورزی در کشور………………….. 25

موقعیت جغرافیایی ایران…………………….. 26

چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟.. 28

سیاست های کشاورزی دولت…………………….. 29

نگاهی به استان خراسان.. 33

خاک شناسی.. 35

خاک چیست………………………………….. 35

شناسایی خاک در ایران………………………. 37

پروفیل خاک.. 39

بافت خاک.. 40

ساختمان خاک.. 40

اجزای معدنی خاک…………………………… 41

هوموس…………………………………….. 41

ذرات فعال خاک (هوموس و رس).. 42

انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها……… 43

زمین های آهک دار………………………….. 43

زمین های بدون آهک…………………………. 43

واکنش خاک ( قلیائیت یا اسید یت خاک)…………. 44

اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا……….. 46

مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک……………….. 47

آبیاری……………………………………. 49

وضعیت آب در خاک…………………………… 51

تعریف آبیاری.. 52

روش های مختلف آبیاری………………………. 53

سیستم های آبیاری بر دو گونه اند:.. 53

آبیاری بارانی…………………………….. 56

انواع سیستم های آبیاری بارانی………………. 57

آبیاری قطره ای……………………………. 59

آبیاری زیر زمینی………………………….. 60

آبخیزداری…………………………………. 62

منابع آبهای زیرزمینی………………………. 63

چاه ها……………………………………. 63

حشره شناسی………………………………… 64

رابطه انسان با حشرات………………………. 65

ارتباط مفید بین انسان و حشرات ( کمک هایی که حشرات به انسان می کنند ):……………………………………. 65

ارتباط مضر بین انسان و حشرات:………………. 66

روش های مبارزه با آفات نباتی……………….. 67

مبارزه فیزیکی…………………………….. 68

مبارزه زراعی………………………………. 68

مبارزه بیولوژیکی………………………….. 68

مبارزه روانی………………………………. 68

مبارزه ژنتیکی…………………………….. 69

مبارزه شیمیایی……………………………. 70

مبارزه تلفیقی.. 70

حشره کش ها یا سموم………………………… 70

فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است ….. 71

انواع سموم حشره کش………………………… 72

سموم حشره کش به دو دسته تقسیم می شوند :……… 72

حشره كش هاي معدني ……………………….. 72

حشره کش های آلی گیاهی :……………………. 72

حشره كش هاي آلي كلره: ……………………. 72

سموم فسفره آلي: …………………………. 72

سموم گوگردي آلي: ………………………… 73

سموم از نظر نحوه اثر.. 73

سموم داخلي يا گوارشي …………………….. 73

سوم تماسي يا خارجي: ……………………… 73

سموم نفوذي ……………………………… 73

سموم جذبي (سيستميك) ……………………… 73

سموم تنفسي ……………………………… 73

سموم تدخيني …………………………….. 74

چغندر قند…………………………………. 74

پنبه.. 75

آفات جالیز………………………………… 75

آفات مهم گیاهان زراعی……………………… 76

آفات مهم غلات………………………………. 76

آفات درختان میوه.. 76

آفات مهم درختان پسته………………………. 78

آفات انار.. 78

مبارزه با علف هرز…………………………. 78

مبارزه با موش ها………………………….. 79

اصلاح نباتات……………………………….. 79

اثرات اصلاح نبات در کشاورزی…………………. 81

منابع طبیعی……………………………….. 82

اهمیت و نقش منابع طبیعی……………………. 85

تعریف جنگل………………………………… 89

تعریف جنگل داری………………………….. 91

از نقطه نظر اقتصادي…………………….. 91

از نقطه نظر كشاورزي …………………….. 91

از نقطه نظر بهداشتي …………………….. 92

فوائد جنگل: جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند….. 92

نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور:……. 93

مرتع.. 95

بیابان.. 97

بیابان زائی و مبارزه با آن…………………. 98

مشاغل مربوط:.. 101

تعریف مکانیزاسیون…………………………. 105

فوائد ماشینی کردن کشاورزی.. 106

آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران   107

انواع اتصالات در ادوات کشاورزی………………. 109

تراکتور و تکامل آن.. 111

طبقه بندی تراکتورها.. 112

هدف های خاک ورزی عبارتند از :.. 113

روش های خاک ورزی.. 114

گاو آهن.. 116

انواع گاوآهن و موارد استفاده آن…………….. 118

گاو آهن برگردان دار:……………………. 118

ادوات خاک ورزی ثانویه……………………… 122

كولتيواتورها ………………………….. 122

ديسك ها (هرس بشقابي) …………………… 123

دیسک ها…………………………………… 123

ديسك يك راهه:………………………….. 124

ديسك دو زانويي:………………………… 124

ديسك يك زانويي (افست): …………………. 124

انواع تسطیح کن……………………………. 125

غلتك ها يا خرد كننده ها: ……………….. 126

کاشت محصولات.. 126

بذر افشاني: ……………………………. 127

بذر کاری:.. 127

بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری………………. 127

کپه کاری:…………………………………. 127

ماشین آلات کاشت.. 127

ردیف کارها:.. 127

ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند.. 128

ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند:.. 128

ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند:………… 129

اندازه ردیف کارها:.. 129

خطی کارها:………………………………… 130

انواع خطی کارهای غلات.. 131

بذر پاش ها.. 132

کارنده های مخصوص( سیب زمینی کار و نشاء کار).. 133

نشاء کار:…………………………………. 133

سیب زمینی کارها:.. 133

ادوات داشت………………………………… 134

سمپاش ها:.. 137

اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش………………… 137

مخزن:.. 137

به هم زن:…………………………………. 138

صافی:.. 138

بوم………………………………………. 138

نازل یا افشانک:.. 138

ماشین های برداشت.. 139

دروگر…………………………………….. 139

ماشین های برداشت غلات………………………. 141

ماشین های برداشت سیب زمینی…………………. 143

ماشین برداشت چغندرقند……………………… 144

فصل سوم: روش تحقيق………………………. 146

مقدمه:.. 147

روش تحقيق:………………………………… 147

مصاحبه با مزرعه داران:…………………….. 148

مزايا و معايب مكانيزه كردن مراحل كشاورزي:……. 148

توجيه اقتصادي مكانيزاسيون:.. 149

مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاهها:…… 149

توسعه كشاورزي چه مزايايي دارد؟……………… 149

جامعه آماري:.. 150

منابع اطلاعات………………………………. 151

فصل چهارم: جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها   152

ماشين هاي كشاورزي و مكانيزاسيون.. 153

بررسي فرضيه ها:…………………………… 159

فرضيه2:.. 160

فرضيه 3:………………………………….. 160

فرضيه 4:.. 161

تحليل يافته هاي مصاحبه اي:…………………. 161

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات…………. 165

نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه…………  166

نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4:……… 166

نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4:.. 167

نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4:……… 168

پيشنهادات:.. 168

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 1:.. 168

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 2:…………….. 169

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 3:…………….. 169

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 4:.. 170

ساير پيشنهادات:…………………………… 170

فهرست منابع.. 172

 

توضیحات

انسان براي تامين نايزهاي روزمره خود را پيش رو داشت. ابتدا شكار و استفاده از گياهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اوليه كشاورزي اقدام به تهيه مايهتاج خود نمود. با توجه به خطراتي كه در شكار حيوانات انسان را تهديد مي كرد، لذا تمايل به سمت كشاوزي بيشتر و بيشتر شد تا جايي كه در گذشته اي نه چندان دور، بيشتر مردم عدي در كره زمين پيشه كشاورزي را برگزيدند. كشاورزان با سه عامل زمين، نيروي كار و آب روبرو هستند كه اهميت هر سه مورد به نوع خود بسيار مهم بوده و مي باشد.

امروزه با مكانيزه شدن صنعت كشاورزي نوع محصولات و تنوع فصلي آنها و نيز مقدار توليد آنها تفاوتهاي بسياري بوده است با استفاده از ابزار آلاتي مانند كمباين، تراكتور و دستگاههاي مخصوص شخم زنيف سم پاشي هاي هوايي و نيروي انساني كمتري درگير كشاورزي مي شود كه اين امر موجب كاهش هزينه توليد در مجموع، و از طرف ديگر افزايش بيكاري را سبب مي شود.

امروزه كشاورزي سنتي در مقايسه با سالهاي گذشته بسيار كمتر شده است. اكثر كشاورزان يا كوچ كرده و به شهرهاي بزرگ آمده اند و يا آنهايي كه توان مالي داشته اند با سيستم هاي امروزه خود را وقف داده و از سيستم هاي نوين آبياري و ماشين آلات كشاورزي استفاده مي كنند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *